Şcoala Doctorală reprezintă o structură instituţională academică, investită cu responsabilitate în organizarea administrativă a desfăşurării studiilor universitare de doctorat din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu atribuţii în gestionarea activităţii doctoranzilor şi în promovarea activităţii de cercetare specifice acestui ciclu de instruire academică.

Domeniul Contabilitate

Fișe de disciplină

1. Metodologia cercetării ştiinţifice în contabilitate. Etică şi integritate academică.

2. Contabilitate managerială

3. Aprofundări în teoria şi practica raportărilor financiare

4. Abordări epistemologice în contabilitate şi audit

Admitere

Dosarul de concurs cuprinde urmãtoarele documente:

(1) Pentru înscrierea la concursul de admitere la doctorat, candidaţii vor depune un dosar care va cuprinde următoarele documente:

a) fişa de înscriere a candidatului;

b) binecuvântarea arhiepiscopului de Alba Iulia;

c) certificatul de naştere în copie simplă, certificată de către Comisia de admitere[1];

d) certificatul de căsătorie sau orice alt act care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul), în copie simplă, certificată de către Comisia de admitere;

e) diploma de bacalaureat în original, pentru candidaţii care au menţiunea „fără taxă" în fişa de înscriere, sau în copie simplă, certificată de către Comisia de admitere, pentru candidaţii care au menţiunea „cu taxă" în fişa de înscriere;

f) diploma de licenţă în original, pentru candidaţii care au menţiunea „fără taxă" în fişa de înscriere, sau în copie simplă, certificată de către Comisia de admitere, pentru candidaţii care au menţiunea „cu taxă" în fişa de înscriere;;

b) suplimentul la diploma de licenţă sau foaia matricolă în original, pentru candidaţii care au menţiunea „fără taxă" în fişa de înscriere, sau în copie simplă, certificată de către Comisia de admitere, pentru candidaţii care au menţiunea „cu taxă" în fişa de înscriere;

c) diploma de master[2] (sau adeverinţa de absolvire a programului de master pentru absolvenţii ultimei promoţii) în original, pentru candidaţii care au menţiunea „fără taxă" în fişa de înscriere, sau în copie simplă, certificată de către Comisia de admitere, pentru candidaţii care au menţiunea „cu taxă" în fişa de înscriere;

d) suplimentul la diploma de mastersaufoaia matricolă în original, pentru candidaţii care au menţiunea „fără taxă" în fişa de înscriere, sau în copie simplă, certificată de către Comisia de admitere, pentru candidaţii care au menţiunea „cu taxă" în fişa de înscriere;

e) certificatul de competenţă lingvistică, în original;

f) curriculum vitae (format europass);

g) declaraţie pe propria răspundere privind respectarea legislaţiei în legătură cu finanţarea de la bugetul de Stat a locurilor subvenţionate în cadrul programelor de studii doctorale ;

h) memoriu de activitate ştiinţifică şi listă de lucrări;

i) propunerea proiectului de cercetare ;

j) dovada achitării taxei de înscriere (Taxa de înscriere la concursul de admitere este reglementată conform Anexei 7. Copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din sistemul de învăţământ, precum şi copiii orfani de unul sau ambii părinţi ce au activat în sistemul de învăţământ sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursul de admitere la doctorat);

k) dosar de încopciat;

l) 5 plicuri timbrate autoadresate

(2) Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

  • [1] Certificarea actelor se face de unul din membrii Comisiei de admitere care menţionează „conform cu originalul", îşi înscrie numele citeţ, semnează şi înscrie data certificării.
  • [2] La concursul de admitere la studii de doctorat se pot înscrie şi absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă, eliberate până în anul absolvirii primei promoţii de licenţă organizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare (învăţământ de lungă durată). [anterior implementării Procesului Bologna]
Program predat în:
  • Română
  • Engleză

Vezi 4 mai multe cursuri de la “1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia »

Ultima actualizare August 5, 2019
Acest curs este Bazat în Campus
Start Date
Oct 2019
Duration
Price
5,000 RON
pe an.
După locații
După dată
Start Date
Oct 2019
Termen limită de aplicare

Oct 2019

Location
Termen limită de aplicare
End Date